skip to Main Content
65071947 info@ocb.lv Zvaigžņu iela 4, Ogre, LV-5001

Vēsturnieka Alvja Marcinkēviča grāmata “Ukrainas krīze: Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens” ir aktuāls pētījums par Ukrainas krīzi, kas aizsākās jau 20.gs. 80.gadu nogalē un joprojām nav beigusies. Pētījumā izmantotas publikācijas Ukrainas, Krievijas un Rietumvalstu presē, analizētas notikumu dalībnieku un aculiecinieku intervijas un atmiņas, Ukrainas varas iestāžu veikto izmeklēšanu materiāli, kā arī jaunākie akadēmiskie pētījumi.
“Kritiski domājošam lasītājam ir tapis oriģināls, aizraujošs, viegli lasāms pētījums par Ukrainas krīzi, kuras sēklas Ukrainas neatkarības pretinieki iesēja jau PSRS sabrukuma periodā, bet kura īstenojās 2013.–2014.gadā un turpinās vēl šodien. Talantīgais jaunās paaudzes vēsturnieks Alvis Marcinkēvičs ir veicis skrupulozu darbu, apkopojot publikācijas Ukrainas, Krievijas un Rietumvalstu presē, analizējot un sintezējot notikumu dalībnieku un aculiecinieku intervijas un atmiņas, Ukrainas varas iestāžu veikto izmeklēšanu materiālus, kā arī kritiski izvērtējot jaunākos akadēmiskos pētījumus – kopā vairāk nekā 300 avotu un literatūras vienību.” (Dr. hist. Jānis Taurēns, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, monogrāfijas „Latvijas ārpolitika un diplomātija 20.gadsimtā” 3.sējuma autors)

Back To Top
×Close search
Search