65071947 info@ocb.lv Brīvības iela 35, Ogre, LV-5001

Ogres Centrālās bibliotēkas pirmsākumi saistāmi ar 1928.gadu, kad Ogre iegūst pilsētas statusu. Skolotājs Teodors Spuriņš uz Kultūras fonda domes dāvinājuma pamata izveido pilsētas bibliotēku ar 1500 sējumu lielu fondu. Tā kā šajā laikā Ogrē darbojas dažādas biedrības, kurām ir savas bibliotēkas, loģisks risinājums ir to apvienošana. Tā rezultātā bibliotēkas fonds izaug līdz 2139 sējumiem. Pirmā Ogres pilsētas bibliotēkas adrese ir Rīgas ielā 13.

Pilsētas bibliotēku no 1948.g. 21.decembra līdz 1949.g. 31.martam vadīja Gunārs Cilinskis.

Laika gaitā bibliotēkas Ogrē ir gan apvienojušās, gan atdalījušās dažādu iemeslu dēļ, tomēr rakstiskus pierādījumus šiem biedrību kariem neesam atraduši.

1949.gada 31.maijā Ogres pilsētas un apriņķa bibliotēkas tiek apvienotas vienā – Ogres apriņķa bibliotēkā, bet, likvidējot apriņķus, 1950.gadā Ogres pilsētā darbojas Ogres rajona bibliotēka. Ar 1979.gadu rajona bibliotēka tiek pārdēvēta par Ogres rajona centrālo bibliotēku – Ogres RCB. Rajona pakļautībā Ogres RCB atradās līdz 1992.gada maijam, kad to pārņēma Ogres pilsēta, un kopš šī laika mūsu bibliotēkas nosaukums ir – Ogres Centrālā bibliotēka.

1995.gadā, piedaloties projektu konkursā, Ogres Centrālā bibliotēka iegūst savā īpašumā norvēģu kolēģu dāvāto mobilo bibliotēku – bibliobusu. Kopš 1996.gada novembra 3 maršrutos, ar 2003.gadu 5 maršrutos bibliobuss reizi mēnesī apciemo savus lasītājus attālākajās Ogres rajona vietās un 2 maršrutos arī Ogres pilsētas iedzīvotājus.

1997. gadā sākas bibliotekāro darba procesu automatizācija. Darbam ar jaunajām IT un elektroniskajiem resursiem mācās bibliotekāri paši un apmāca arī bibliotēkas lietotājus. Patreiz jebkuram interesentam piedāvājam 4 pašu veidotās un vairākas abonētās elektroniskās datu bāzes.

2003.gadā, atskatoties uz 75 bibliotēkas pastāvēšanas gadiem, tikāmies atceres pasākumā, kurā piedalījās arī bijušie kolēģi.

2001.gada 8.oktobris Ogres Centrālajai bibliotēkai ir liela svētku diena: jauno telpu atklāšana Brīvības ielā 35.

Nepieciešamība pēc jaunām telpām bibliotēkai bija jau sen: bibliotēkas nodaļu atrašanās dažādās ēkās apgrūtināja gan bibliotekāru, gan apmeklētāju darbu. Sakarā ar bērnudārza “Buratino” likvidēšanu 1999.gadā, pateicoties Ogres pilsētas Domes un Ogres rajona padomes finansiālajam atbalstam, tika veikta bērnudārza ēkas pielāgošana bibliotēkas vajadzībām.. Uz jauno mājvietu 2000.gada pavasarī pārcēlās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļa, tad administrācija un bērnu nodaļa. 2001.gada 8.oktobrī darbu Brīvības ielā 35 uzsāk arī pieaugušo nodaļas lasītava un abonements.

Kopš 1949.gada aprīļa Ogres Centrālo bibliotēku vadījuši 12 direktori:

Maiga Mežmale (1949.g. 5.aprīlis – 1949.g. 31.maijs) (1965.g. 24.maijs – 1966.g. 24.jūlijs)

Jautrīte Java (1949.g. 31.maijs – 1965.g. 24.maijs)

Maija Dūzele (Zītare) (1966.g. 24.jūlijs – 1968.g. 27.maijs)

Aina Kunga (1968.g.- 27.maijs – 1972.g. 25.septembris)

Māra Druviete ( 1972.g. 4.oktobris – 1973.g. 18.jūlijs)

Irēna Beļēviča (1973.g. 1.septembris – 1974.g. 7.janvāris)

Ruta Meija (1974.g. 7.janvāris – 1976.gada 1.decembris)

Rūta Odziņa (1976.g. 1.decembris – 1981.g. 15.janvāris)

Aija Pulkstene (1981.g. 1.februāris – 1985.g. 2.septembris)

Dainis Magone (1985.g. 1.oktobris – 1994.g. 12.novembris)

Ligita Zadvinska (1994.g. 12.novembris – 1996.g. 24.septembris)

Maruta Jēkabsone (1996.g. 24.septembris – 2016.g. 23.janvāris)

Jautrīte Mežjāne (2016.g. 25.janvāris)

Katrs no viņiem paveicis kaut ko labu un būtisku: Aijas Pulkstenes laikā tika izveidota rajona centralizētā bibliotēku sistēma, kas pastāvēja no 1979.g. līdz 1991.g.

Daiņa Magones nopelns ir rajona bibliotekāru saliedēšana vienotā un draudzīgā kolektīvā. Viņš aizsāk bibliotēkas vēstures dokumentēšanu.

Ligitas Zadvinskas darbošanās sakrīt ar jaunu laiku sākumu valsts vēsturē. Strauji un mērķtiecīgi tiek uzsāktas pārmaiņas bibliotēkā: top pirmie veiksmīgie projekti.

Marutas Jēkabsones laikā bibliotēkā ienāk jaunās tehnoloģijas un darbību uzsāk Latvijā vēl nebijis lasītāju apkalpošanas veids – bibliobuss. 2000.gada pavasarī bibliotēka, beidzot, iegūst savas mājas.

Search