Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus, saskaņā ar likumos un citos normatīvajos dokumentos noteikto kārtību, sniedz par samaksu. Gūtie ienākumi sedz visus ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus.

APSTIPRINĀTS
ar Ogres novada pašvaldības domes
30.03.2023.lēmumu
(protokols Nr.3;36.)

 Ogres novada pašvaldības bibliotēkas maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.

p.k.

 

 

Pakalpojuma veids Vienība   Cena

bez PVN

EUR

PVN

EUR

Cena

ar PVN

EUR

  1. Informācijas izdruka, kopēšana un skenēšana no apmeklētāju dokumentiem
1.1 A4 formāta melnbalta kopija vai izdruka 1 lpp. Uzrādot ONK* 0,07 0,02 0,09
  0,10 0,02 0,12
1.2 A4 formāta krāsaina kopija vai izdruka 1 lpp. Uzrādot ONK* 0,47 0,10 0,57
  0,55 0,12 0,67
1.3 A3 formāta melnbalta kopija vai izdruka 1 lpp. Uzrādot ONK* 0,16 0,03 0,19
  0,20 0,04 0,24
1.4 A3 formāta krāsaina kopija vai izdruka 1 lpp. Uzrādot ONK* 0,92 0,19 1,11
  1,10 0,23 1,33
1.5 Skenēšana 1 lpp. Uzrādot ONK* 0,12 0,03 0,15
  0,15 0,03 0,18
  2. Laminēšana
2.1

 

A4 formāts 1 gab Uzrādot ONK* 0,60 0,13 0,73
  0,70 0,15 0,85
2.2 A5 formāts 1 gab Uzrādot ONK* 0,47 0,10 0,57
  0,55 0,12 0,67
  3. Citi pakalpojumi
3.1 Nozaudētas lasītāja kartes atjaunošana 1 gab.   1,25 0,26 1,51
3.2 Grāmatu apvākošana

(Ikšķiles pilsētas bibliotēkā)

1gab.   0,79 0,16 0,95
  4.Telpu noma Ogres Centrālajā bibliotēkā
4.1 Mācību klase   1h 10,00 2,10 12,10
4.2 Konferenču zāle   1h 30,00 6,30 36,30
5. Nomas maksa pārtikas automāta izvietošanai   Mēnesī par

1 kvm

25,00 5,25 30,25

   * ONK – Ogres novadnieka karte

Informācijas izdrukai, kopēšanai un skenēšanai no bibliotēkas krājuma PVN netiek piemērots, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 1.daļas 17.punkta, e – apakšpunktu: “bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumus”.

MAKSAS_PAKALPOJUMU_CENRĀDIS