Ogres reģiona bibliotekāri šodien uzsāk mācības par e-pakalpojumu izmantošanu

Lai attīstītu sabiedrības prasmes un ieinteresētību, kā arī palielinātu to sabiedrības daļu, kuri izmanto elektroniskos pakalpojumus un e-rīkus sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. līdz 2020.gadam īsteno projektu “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi”.

Ieradumu un uzskatu maiņai ir būtiski ne tikai informējoši pasākumi (projekta ietvaros paredzētas kampaņas masu medijos, valsts un reģionālās nozīmes pasākumi u.tml.), bet liela nozīme ir arī aktivitātēm, kas saistītas ar sabiedrības izglītošanu un prasmju pilnveidi. Līdz ar to projektā liela uzmanība tiek pievērsta sabiedrības izglītošanai un informācijas nodošanai vieglā un saprotamā veidā, ko plānots uzticēt projekta ietvaros izglītotiem “digitālajiem aģentiem” – bibliotekāriem, publiskās pārvaldes darbiniekiem, skolotājiem, kā arī citu organizāciju pārstāvjiem, kuri ikdienas pienākumu veikšanā saskaras ar lielu sabiedrības daļu un var to informēt vai izglītot par e-pakalpojumiem, e-rīkiem un e-vides drošību.

Publiskās bibliotēkas ir kļuvušas par vienu no galvenajiem sabiedrības izglītošanas un informācijas iegūšanas kanāliem, tādēļ bibliotekāru tiešais kontakts ar iedzīvotājiem un devums sabiedrības izglītošanā ir ļoti nozīmīgs un augstu vērtēts.

Ogres reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri ir vieni no pirmajiem Latvijā, kuri apgūst mācību kursu “E-pakalpojumi un e-rīki dzīves situāciju risināšanai”.

Katram bibliotekāram paredzēts apgūt 8 akadēmisko stundu mācību programmu, kuras ietvaros uzzinās par valsts un pašvaldību elektronisko pakalpojumu un e-rīku izmantošanu, lai atrisinātu dažādas dzīves situācijas, kā arī apgūs zināšanas un prasmes par priekšrocībām, kuras sniedz valsts un pašvaldību elektronisko pakalpojumu un e-rīku izmantošana. Kursā tiks apskatīti arī jautājumi, kas saistīti ar drošības pasākumiem, kas jāievēro digitālajā vidē, kā arī tiks pilnveidotas zināšanas, kas palīdzēs konsultēt iedzīvotājus un uzņēmējus valsts piedāvāto e-pakalpojumu izmantošanā.

Mācības īsteno SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”. Apmācību koordinēšanu nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs.