juris-zakisFiziķis, zinātnes un sabiedriskais darbinieks Juris Zaķis dzimis 1936.gada 4.novembrī Ogrē, Zaķu ielā 6 (dzimtā māja tur nav saglabājusies; tās vietā uzcelta cita). Mācījies Ogres skolā. Vidusskolu beidzis ar sudraba medaļu. Ar izcilību absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļu (1960). 1960.gadā pārcēlies dzīvot uz Rīgu.
No 1960. līdz 68.gadam bijis zinātniskais līdzstrādnieks, pasniedzējs, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks LVU Fizikas un matemātikas fakultātē.
No 1968. līdz 78.gadam bijis LVU Pusvadītāju fizikas laboratorijas vadītājs. Jura Zaķa pirmais zinātniskās darbības posms saistāms ar optisko īpašību pētījumiem sārmu metālu halogenīdos ar dažādiem piemaisījumiem, šis posms noslēdzās ar zinātņu kandidāta grāda aizstāvēšanu 1966. gadā. Juris Zaķis prata paredzēt zinātnes attīstības virzienus un 60. gadu beigās pārliecināja kolēģus, ka jāpievēršas nesakārtotu materiālu pētījumiem, kā rezultātā Latvijā izveidojās stiklu fizikas skola. Šis otrais zinātniskās darbības posms noslēdzās ar sekmīgu fizikas un matemātikas zinātņu doktora disertācijas aizstāvēšanu 1977. gadā, šajā gadā tika publicēta arī monogrāfija „Основы физики неупорядоченных твердых тел”.
1978.-84. – LU Cietvielu fizikas institūta direktors, 1984.-87. – LU prorektors zinātniskajā darbā. 1981. gadā Juri Zaķi ievēlēja par LU profesoru, 1982. gadā par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, bet 1990. gadā – par akadēmiķi. Kopš 1996. – LZA Senāta loceklis. Bijis UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas loceklis.
1986.gadā saņēmis Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka nosaukumu, M.Keldiša prēmijas laureāts (1986), apbalvots ar Krievijas ZA S.Vavilova medaļu (1988).
LU rektors (1987.-2000.) un kopš 1995.gada Latvijas Augstskolu rektoru padomes priekšsēdētājs un tās biedrs. Rektora Jura Zaķa laikā atjaunota Teoloģijas fakultāte, izveidota vienota Ekonomikas fakultāte, kā arī dibināti vairāki institūti, laboratorijas, katedras un studiju centri. Rektora amatu Juris Zaķis ieņēma līdz 2000. gadam. 2004. gadā viņam piešķirta LU Ģerboņa Zelta zīme par mūža ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā un pētījumiem stikla fizikā.
Juris Zaķis darbojās arī politiskajā arēnā. 1989. gadā viņš tika ievēlēts par PSRS Tautas deputātu kongresa locekli, viņa kandidatūru atbalstīja Latvijas Tautas fronte. 1995.-1996. gadam Juris Zaķis bija 6. Saeimas deputāts no Demokrātiskās partijas “Saimnieks”. 2005. gadā ievēlēts par Rīgas Domes deputātu no LSDSP, un 2006. gadā iestājās LPP. 2007. gadā ievēlēts par Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes lietu un sporta komitejas priekšsēdētāju.
Kopš 2004.gada Juris Zaķis ir Sociālo tehnoloģiju augstskolas rektors.
Purmale, Ilze. Skats no egles pār Ogri. Ogres Vēstis, 2002, 2.jūl., 3.lpp. ;

Kas ir Kas Latvijā 2000: biogrāfiskā enciklopēdija. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 1999. 405.lpp. ;
http://www.lu.lv/zinas/t/1157/
Foto: www.titania.saeima.lv

Juris Zaķis OCB novadpētniecības datu bāzē
Jura Zaķa darbi OCB elektroniskajā katalogā