2022. gada Bibliotēku nedēļas un festivāla tēma: “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina 2022. gada Bibliotēku nedēļas un festivāla tēmu – “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”. 2022. gada Bibliotēku nedēļa notiks no 18. līdz 24. aprīlim, bet Latvijas Bibliotēku festivāls – 27. un 28. aprīlī.

Izvēlētā tēma ietver vairākus tematiskos akcentus, kas plašāk tiks iztirzāti Bibliotēku festivāla programmā – divu dienu konferencē, kuras norise atkal tiek plānota tiešsaistē. Dalību konferencē jau ir apstiprinājušas trīs ietekmīgas runātājas – Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) prezidente Barbara Lisona (Barbara Lison), starptautiskā bibliotēku konsultante, Amerikas Bibliotēku asociācijas (American Library Association, ALA) prezidente no 2018. līdz 2019. gadam, vairāku ALA darba grupu vadītāja Loida Garsija Febo (Loida Garcia Febo) un starptautiski atzīta ekonomiste, filozofe, futūriste, rakstniece, mūžizglītības un pašattīstības eksperte Lēne Rākela Andersena (Lene Rachel Andersen) –, kuras aplūkos tādus bibliotēkām svarīgus jautājumus kā bibliotēku interešu aizstāvība un mūžizglītība, kopienu izaugsmi sekmējoši bibliotēku pakalpojumi. Festivāla otrajā dienā iecerēts pārrunāt krietni praktiskākus jautājumus: Latvijas bibliotēku darbu pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas, bibliotēku sadarbības iespējas ar nevalstiskajām organizācijām un efektīvas komunikācijas aspektus. Loidas Garsijas Febo dalība Latvijas Bibliotēku festivālā notiks ar Baltijas-Amerikas brīvības fonda (Baltic-American Freedom Foundation, BAFF) finansiālu atbalstu.

Līdz ar to bibliotēku veiktajām aktivitātēm 2022. gada Bibliotēku nedēļā var būt dažāds tematiskais ietvars, taču galvenais Bibliotēku nedēļas un arī Bibliotēku festivāla mērķis ir parādīt bibliotēku spēku – to, cik ļoti bibliotēkas ir nozīmīgas kopienai, sabiedrībai, valstij, kā tās iesaistās mūžizglītības procesos, cik pārliecinoši īsteno savas aktivitātes un iedvesmo attīstībai ne tikai vietējo kopienu, bet arī kolēģus citos novados un reģionos.

Atsaucoties uz 2018.–2019. gadā pēc toreizējās ALA prezidentes Loidas Garsijas Febo iniciatīvas īstenoto bibliotēku interešu aizstāvības kampaņu ar nosaukumu “Bibliotēkas = stipras kopienas” (Libraries = Strong Communities), aicinām visas Latvijas bibliotēkas 2022. gada Bibliotēku nedēļā nekautrēties demonstrēt savu spēku un ietekmi, iedvesmot un iedrošināt kolēģus atklāt savas stiprās puses un lepoties ar paveikto, vienlaikus nepārtraucot pilnveidoties un attīstīties pašiem, lai nepazaudētu savu spēku darbam un veikumam nākotnē!

Tāpat, atsaucoties uz IFLA kopsavilkumu no šī gada UNESCO Ģenerālkonferences, kuras laikā tika izsludināts Ziņojums par izglītības nākotni (Report on the Futures of Education) ar aicinājumu atjaunināt mācību saturu un metodes atbilstoši 21. gadsimta prasībām, veicinot cilvēktiesības atbalstošu, kultūru daudzveidību, vides jautājumus un digitālo pratību sekmējošu izglītību, aicinām Latvijas bibliotēkas 2022. gada Bibliotēku nedēļā cik vien iespējams plaši parādīt bibliotēku īstenoto mūžizglītības piedāvājumu! Gan IFLA, gan UNESCO allaž ir uzsvērušas bibliotēku nozīmi neformālās izglītības procesos un aicinājušas aktīvi iestāties par bibliotēku iekļaušanu dažādās ar izglītību saistītās stratēģijās. Nekautrēsimies to Bibliotēku nedēļā demonstrēt sevišķi spilgti un pamanāmi!

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Māra Jēkabsone