Latvijas bibliotekāru seminārs

No 17. jūnija līdz 20. jūnijam Rīgas rajonā Krimuldas muižā notika Latvijas bibliotekāru 5. vasaras seminārs “ E-bibliotēka reģionālajā ekonomikas un kultūras stratēģijā”. 

Mūsu bibliotēku šajā seminārā pārstāvēja galvenā bibliogrāfe Vita Ziediņa.
Semināra programmā notika četras darba sesijas:
1. Reģionālās attīstības stratēģija: ekonomika, kultūra, bibliotēkas.
2. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
3. Bibliotēku sistēmu konsolidācija. 
4. Pagastu bibliotēkas 21. gadsimta sākumā : socioloģisks ieskats.

Pirmās sesijas ietvaros bibliotekāri noklausījās vairāku referentu uzstāšanos – gan par reģionālās attīstības politiku, problēmām, prognozēm Latvijā, gan par to, kā šīs problēmas tiek risinātas Igaunijā. Ļoti aktuāli šobrīd – jaunā darba likumdošana : problēmas, risinājumi. Jauno Darba likumu labāk izprast palīdzēja LNB personāldaļas vadītāja L. Hofmane. 

Otrās sesijas ietvaros uzstājās Vidzemes attīstības aģentūras vadītāja M. Zālamane ar stāstījumu par Vidzemes vienotā informācijas tīkla projektu. Kā vienmēr, derīgus, praktiskus padomus bibliotekāriem sniedza IT ALISE Alises grupas darbinieki A. Pozņaks un B. Mūze.

Trešās sesijas laikā bibliotekāru viesis LNB direktors Andris Vilks vēlreiz ar informāciju par LNB projektu. Vai tiešām 2008. gada 18. novembris kļūs par jaunās LNB – Gaismas pils – atvēršanas svētkiem?! Par augstskolu sadarbību ar vietējām bibliotēkām referēja kolēģes no Rēzeknes un Valmieras . Ar lielu atsaucību tika uzņemta Valmieras Centrālās bibliotēkas direktores Daigas Rokpelnes atraktīvā uzstāšanās – stāstījums par integrētās bibliotēkas projektu Valmierā. 

Ceturtā sesija – LNB Pētniecības nodaļas darbinieču interesantais stāstījums par veikto pētījumu. Ar to tuvāk visi interenti varēs iepazīties kādā no “Bibliotēku pasaules” nummuriem.

Semināra laikā bibliotekāres ne tikai strādāja, bet arī atpūtās – gan dodoties ekskursijā pa brīnišķīgo Siguldas, Tērvetes, Krimuldas novadu, gan vienojoties kopējās dzies- mās. Noslēgumā – neviltoti pateicības vārdi semināra organizētājiem – Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniekiem.